| |

Bez Kategorii

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z OKRESEM WYSTĄPIENIA CYKLU MIESIĘCZNEGO

Go więcej, należy podkreślić, że niedomoga jajników (insuf- ficientia omriorum) nie jest jednostką chorobowy o określonych cechach anatomicznych, ale pojęciem czysto teoretycznym, odnoszącym się wyłącznie do oznaczenia upośledzenia w wytwarzaniu przez nie hormonów płciowych. Utożsamianie wszystkich zaburzeń miesiączkowych z zaburzeniami w wytwarzaniu hormonów płciowych byłoby nazbyt jaskrawą próbą uogólniania wielu stanów chorobowych o różnej etiologii. Z tych powodów jedynie racjonalny wydaje się podział zaburzeń miesiączkowania na podstawie objawów klinicznych, które im towarzyszą.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z OKRESEM WYSTĄPIENIA CYKLU MIESIĘCZNEGO

Czytaj dalej

Gruczoły sutkowe

Sutki (mammae) są narządem parzystym, służącym do wydzielania mleka, właściwym wszystkim ssakom, do których należy również człowiek. Piersi kobiet stanowią ważną trzeciorzędową cechę płciową. Rozwijają się one w okresie pokwitania i tworzą obustronnie półkuliste wzniesienie przed przednią powierzchnią klatki piersiowej na wysokości 3-7 żebra. Formy i właściwości piersi są bardzo różnorodne, odpowiednio do wieku, rasy i właściwości fizjologicznych (okres dojrzewania, menstruacja, laktacja, menopauza, podniecenie seksualne). Każda pierś położona jest osobno najczęściej jedna ma nieco większą objętość niż druga.

Czytaj dalej

Rozbieżności między modelami a wzorami zachowania seksualnego

Wiele konfliktów i zaburzeń uczuciowych oraz seksualnych wynika z faktu, że ludzie nie uzyskują w życiu uczuciowym i seksualnym tego, co ich zdaniem powinni uzyskać. A więc powstają one wówczas, gdy współżycie uczuciowe i seksualne nie spełnia oczekiwań ludzi i nie jest takie, jak wyobrażenia (słuszne czy niesłuszne) o tym, jakie powinno być. Oczekiwania i wyobrażenia te ugruntowane są poprzez wiedzę teoretyczną lub uprzednie własne doświadczenia. Modelem są wyobrażenia i przekonania ludzi dotyczące życia uczuciowego i seksualnego, tj. wyobrażenia i przekonania o tym, jakie powinno ono być i jakiego oczekują. Modeli tych nie tworzą sobie ludzie sami, lecz zostają im one narzucone z zewnątrz (lub przyjmują je świadomie) poprzez literaturę, szkołę, film. Mogą one być zwerbalizowane, tak jak np. w literaturze, lub też tylko dane do zrozumienia w postaci przykładu, jak ma to miejsce np. w filmie.

Czytaj dalej

Cechy charakterystyczne aktywności seksualnej samic

Zachowanie seksualne samicy można podzielić arbitralnie na trzy fazy (Beach, 1976): atrakcyjności, proceptywności i receptywności. Odpowiedniki tych faz występują również w psychoseksualnych reakcjach kobiet.

Czytaj dalej

Rozpoznanie ropnego zapalenia miedniczki i nerki

Rozpoznanie ropnego zapalenia miedniczki i nerki nie może opierać się na stwierdzeniu tylko jednego, chociaż znamiennego objawu (np. ropomoczu). Bywa to bowiem powodem omyłek. W drodze badania klinicznego, rentgenowskiego i bakteriologicznego wyłącza się te sprawy chorobowe, które mogą być przyczyną błędu w rozpoznaniu (zapalenie cewki moczowej, pęcherza moczowego, gruźlica nerek, roponercze). W przypadkach zakażenia rzeżączkowego stwierdza się badaniem klinicznym obok zapalenia miedniczki nerkowej także zapalenie szyjki macicznej, cewki moczowej, a czasem jajowodów o podobnej etiologii.

Czytaj dalej

PASOŻYTY CZĘŚĆ 2

W przeważnej części znanych przypadków zakażenia kobiecych części rodnych przez bąblowiec pierwotną siedzibą pasożyta była tkanka łączna podotrzewnowa zatoki Douglasa lub tkanka łączna więzadla szerokiego, skąd bąblowiec rozrasta! się i wchodził w styczność z macicą, jajnikiem, jajowodami i innymi narządami miednicy malej. Spostrzegano jednak także pierwotne umiejscowienie się tego pasożyta w macicy, w jajowodach, w jajnikach, a nawet w kościach miednicy.

Czytaj dalej

Badania nad zboczeniami seksualnymi

W najnowszych badaniach za zboczenia seksualne uważane są tylko takie zaburzenia seksualne, które mają charakter zboczeń, lecz przy tym skłonności zboczone nie są akceptowane przez osobnika lub jego partnera, szkodzą ich zdrowiu lub przyczyniają się do naruszenia porządku współżycia w społeczeństwie. Natomiast przypadki nie spełniające powyższych warunków nie są problemami lekarskimi i nie powinny być obejmowane mianem zboczeń seksualnych. Zaliczyć je należy do „mniejszości erotycznych”. Mężczyzna i kobieta stanowią bowiem „układ zamknięty” i wszystko, co dostarcza im rozkoszy, a jest przez nich akceptowane, nie szkodzi ich zdrowiu (szeroko pojętemu, a więc np. nie przyczynia się do zubożenia osobowości itp.) i nie narusza porządku społecznego – wchodzi w zakres szeroko pojętej normy zachowania seksualnego. Wszystko, cokolwiek czyni dwoje kochających się ludzi, jeśli czynią to z delikatnością i czułością – nie jest zboczeniem, jeśli służy do zadowolenia siebie i partnera. Za zboczenie natomiast uważa się zmierzanie do własnego zaspokojenia seksualnego z pominięciem partnera i jego odczuć. Tak wąskie ujęcie problemu zboczeń seksualnych, a równocześnie rozciągnięcie terminu „zboczenia” na inne działania, dotychczas mieszczące się w granicach normy (np. egoistyczne), wydaje się słuszne, mimo że do dzisiejszego dnia oprócz zwolenników ma również przeciwników.

Czytaj dalej

Wczesnodzieciący trening emocjonalny – dalszy opis

Stosunek emocjonalny dziecka do poszczególnych członków rodziny (matki, ojca) jest równocześnie zawsze stosunkiem do przedstawiciela jednej z płci. Wytworzone nawyki emocjonalne będą więc również relatywne do płci (żeńskiej, męskiej). Dojrzałe życie erotyczne zawiera bardzo duży ładunek różnorodnych emocji, które pojawiają się odruchowo i stanowią nader często odwzorowanie emocjonalnego stosunku do matki, ojca, starszej siostry itp. Związek pomiędzy wczesno dziecięcymi doświadczeniami emocjonalnymi a dojrzałą erotyką niekoniecznie musi być (jak ujmowali to psychoanalitycy) bezpośredni. Stosunek emocjonalny pomiędzy synem a matką, córką a ojcem stanowi jedynie treningowy model interakcji emocjonalnej pomiędzy przedstawicielami dwóch płci. Dla dziecka, które nieświadomie traktuje matkę lub ojca jako wzór dorosłego przedstawiciela danej płci, interakcja emocjonalna staje się również podstawą do wytworzenia nawykowego stosunku emocjonalnego do płci przez nich reprezentowanej. Z tego właśnie powodu przy analizie kontaktu emocjonalnego pomiędzy małżonkami często można dostrzec przeniesienie stosunku do matki na żonę lub też przeniesienie stosunku do ojca na męża. Przeniesienie to manifestuje się niekiedy w sposób bardzo jawny, na przykład u mężczyzn wybierających na partnerkę kobietę, której matczyny styl funkcjonowania pozwala im niejako na kontynuowanie roli dziecka. Prawidłowość ta występuje także w odwrotnym kierunku, na przykład wówczas, gdy matka swoim zachowaniem dostarczała dziecku negatywnych emocji. Dorosły mężczyzna, który wychowywał się w takim klimacie emocjonalnym, charakteryzuje się wówczas osobliwą sprzecznością w swoim stosunku emocjonalnym do kobiet. Szuka z nimi kontaktu i zbliżenia emocjonalnego (tak jak kiedyś czynił to w stosunku do swojej matki), a równocześnie przejawia wobec kobiet złość i agresywność, bo takie właśnie nawyki reagowania nabył we wczesnym dzieciństwie. Ten ostatni mechanizm można bardzo często odnaleźć w osobowości gwałcicieli, u których zalegająca ambiwalencja uczuć wobec kobiety znajduje wyraz w gwałcie, który jest zarówno formą „wejścia w posiadanie”, jak i agresywnego odreagowania.

Czytaj dalej

Poziom FSH

Wspomniane powyżej zmiany biologiczne są ściśle skorelowane ze zmianami w układzie neurohormonalnym organizmu. Na rycinie 8 przed Seksuologia biologiczna stawiono zmiany poziomów we krwi gonadotropin przysadkowych oraz estradiolu i progesteronu jako najbardziej charakterystycznych zmiennych w toku cyklu miesiączkowego, przy czym za wartości wyjściowe przyjęto stężenie tych hormonów we krwi w momencie owulacji. Zwraca uwagę cykliczność przemian omawianych hormonów w rytmie miesiączkowym.

Czytaj dalej

Okres miesiączki

W okresie miesiączki występuje, jak wiadomo, przekrwienie w obrębie miednicy malej. Powoduje to bóle przed pojawieniem się krwawienia w przewlekłych zapaleniach przydatków, omacicza i przymacicza oraz w przewlekłym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Z chwilą pojawienia się miesiączki bóle zazwyczaj ustępują lub stają się mniejsze. Bóle pojawiające się w drugim i trzecim dniu miesiączki są, zdaniem niektórych autorów (Halban), znamienne dla mięśniaków, jakkolwiek przy mięśniakach występować mogą bóle także po ukończeniu miesiączki. Bolesne skurcze macicy podczas miesiączki przemawiają za istnieniem przeszkody, utrudniającej odpływ krwi na zewnątrz (zwężenia kanału szyjki, tyłozgięcie i nadmierne przodozgięcie macicy, mięśniaki śródścicnne i podśluzowe).

Czytaj dalej

ETOLOGIA A SEKSUALNOŚĆ ZWIERZĄT CZĘŚĆ 2

Reakcje opiekuńcze człowieka względem dzieci mają złożone źródła. Wychowanie, wpływy kulturowe, zdolność rozumowania i przewidywania – oto niektóre potężne czynniki, które powodują, że dorosły człowiek wykazuje reakcje opiekuńcze wobec obcego dziecka, zwłaszcza, gdy jest ono zagrożone. Oprócz tych czynników działają jednak także mechanizmy prymitywne, które sprawiają, że dziecko wzbudza u człowieka dorosłego, a także u nieco starszych dzieci, określone uczucia sympatii. Mechanizmy te są wyzwalane między innymi przez łatwo zauważalne cechy dziecka: 1) stosunkowo dużą głowę 2) przeważającą w stosunku do twarzowej części czaszki jej część mózgową – z wypukłym, wysuniętym ku przodowi czołem 3) duże oczy, umieszczone poniżej połowy wysokości czaszki 4) stosunkowo krótkie, grube i niezdarne kończyny

Czytaj dalej

Oględziny jajników

Oględzin jajników królicy dokonujemy w 36-48 godzin po wstrzyknięciu moczu, po uprzednim jej zabiciu lub uśpieniu eterem, otwierając sobie dostęp do nich z boku tułowia cięciem przeprowadzonym w odległości 2-3 cm do przodu od mięśni kończyn tylnych i poniżej grupy mięśni kręgosłupowych. Próba ta jest równie pewna, jak odczyn Aschheima i Zor.deka, a trwa znacznie krócej.

Czytaj dalej

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh, tworząca jakby fałdy i pooddzielana miejscami przez komórki tekaluteinowe, które wciskają się od zewnątrz w postaci przegród i wypustek- Komórki tekaluteinowe powstają z części wewnętrznej osłonki pęcherzyka Graafa

Czytaj dalej

Grzeczność personelu

Zgłoszenie się najpóźniej po piątym dzwonku do pacjenta, w godzinach między 800 a 1600 (nie później jednak jak po godzinie)

Zgłoszenie się, bez względu na ilość dzwonków, w pozostałych godzinach Wysłuchanie skargi lub propozycji Wypowiedzenie wstępnej opinii na temat skargi lub propozycji Ostateczna odmowa przyjęcia zlecenia, jako nierealnego, zgodnie ze wstępną oceną

Czytaj dalej