| |

PASOŻYTY CZĘŚĆ 2

W przeważnej części znanych przypadków zakażenia kobiecych części rodnych przez bąblowiec pierwotną siedzibą pasożyta była tkanka łączna podotrzewnowa zatoki Douglasa lub tkanka łączna więzadla szerokiego, skąd bąblowiec rozrasta! się i wchodził w styczność z macicą, jajnikiem, jajowodami i innymi narządami miednicy malej. Spostrzegano jednak także pierwotne umiejscowienie się tego pasożyta w macicy, w jajowodach, w jajnikach, a nawet w kościach miednicy.

Czytaj dalej

Badania nad zboczeniami seksualnymi

W najnowszych badaniach za zboczenia seksualne uważane są tylko takie zaburzenia seksualne, które mają charakter zboczeń, lecz przy tym skłonności zboczone nie są akceptowane przez osobnika lub jego partnera, szkodzą ich zdrowiu lub przyczyniają się do naruszenia porządku współżycia w społeczeństwie. Natomiast przypadki nie spełniające powyższych warunków nie są problemami lekarskimi i nie powinny być obejmowane mianem zboczeń seksualnych. Zaliczyć je należy do „mniejszości erotycznych”. Mężczyzna i kobieta stanowią bowiem „układ zamknięty” i wszystko, co dostarcza im rozkoszy, a jest przez nich akceptowane, nie szkodzi ich zdrowiu (szeroko pojętemu, a więc np. nie przyczynia się do zubożenia osobowości itp.) i nie narusza porządku społecznego – wchodzi w zakres szeroko pojętej normy zachowania seksualnego. Wszystko, cokolwiek czyni dwoje kochających się ludzi, jeśli czynią to z delikatnością i czułością – nie jest zboczeniem, jeśli służy do zadowolenia siebie i partnera. Za zboczenie natomiast uważa się zmierzanie do własnego zaspokojenia seksualnego z pominięciem partnera i jego odczuć. Tak wąskie ujęcie problemu zboczeń seksualnych, a równocześnie rozciągnięcie terminu „zboczenia” na inne działania, dotychczas mieszczące się w granicach normy (np. egoistyczne), wydaje się słuszne, mimo że do dzisiejszego dnia oprócz zwolenników ma również przeciwników.

Czytaj dalej

Wczesnodzieciący trening emocjonalny – dalszy opis

Stosunek emocjonalny dziecka do poszczególnych członków rodziny (matki, ojca) jest równocześnie zawsze stosunkiem do przedstawiciela jednej z płci. Wytworzone nawyki emocjonalne będą więc również relatywne do płci (żeńskiej, męskiej). Dojrzałe życie erotyczne zawiera bardzo duży ładunek różnorodnych emocji, które pojawiają się odruchowo i stanowią nader często odwzorowanie emocjonalnego stosunku do matki, ojca, starszej siostry itp. Związek pomiędzy wczesno dziecięcymi doświadczeniami emocjonalnymi a dojrzałą erotyką niekoniecznie musi być (jak ujmowali to psychoanalitycy) bezpośredni. Stosunek emocjonalny pomiędzy synem a matką, córką a ojcem stanowi jedynie treningowy model interakcji emocjonalnej pomiędzy przedstawicielami dwóch płci. Dla dziecka, które nieświadomie traktuje matkę lub ojca jako wzór dorosłego przedstawiciela danej płci, interakcja emocjonalna staje się również podstawą do wytworzenia nawykowego stosunku emocjonalnego do płci przez nich reprezentowanej. Z tego właśnie powodu przy analizie kontaktu emocjonalnego pomiędzy małżonkami często można dostrzec przeniesienie stosunku do matki na żonę lub też przeniesienie stosunku do ojca na męża. Przeniesienie to manifestuje się niekiedy w sposób bardzo jawny, na przykład u mężczyzn wybierających na partnerkę kobietę, której matczyny styl funkcjonowania pozwala im niejako na kontynuowanie roli dziecka. Prawidłowość ta występuje także w odwrotnym kierunku, na przykład wówczas, gdy matka swoim zachowaniem dostarczała dziecku negatywnych emocji. Dorosły mężczyzna, który wychowywał się w takim klimacie emocjonalnym, charakteryzuje się wówczas osobliwą sprzecznością w swoim stosunku emocjonalnym do kobiet. Szuka z nimi kontaktu i zbliżenia emocjonalnego (tak jak kiedyś czynił to w stosunku do swojej matki), a równocześnie przejawia wobec kobiet złość i agresywność, bo takie właśnie nawyki reagowania nabył we wczesnym dzieciństwie. Ten ostatni mechanizm można bardzo często odnaleźć w osobowości gwałcicieli, u których zalegająca ambiwalencja uczuć wobec kobiety znajduje wyraz w gwałcie, który jest zarówno formą „wejścia w posiadanie”, jak i agresywnego odreagowania.

Czytaj dalej

Poziom FSH

Wspomniane powyżej zmiany biologiczne są ściśle skorelowane ze zmianami w układzie neurohormonalnym organizmu. Na rycinie 8 przed Seksuologia biologiczna stawiono zmiany poziomów we krwi gonadotropin przysadkowych oraz estradiolu i progesteronu jako najbardziej charakterystycznych zmiennych w toku cyklu miesiączkowego, przy czym za wartości wyjściowe przyjęto stężenie tych hormonów we krwi w momencie owulacji. Zwraca uwagę cykliczność przemian omawianych hormonów w rytmie miesiączkowym.

Czytaj dalej

Okres miesiączki

W okresie miesiączki występuje, jak wiadomo, przekrwienie w obrębie miednicy malej. Powoduje to bóle przed pojawieniem się krwawienia w przewlekłych zapaleniach przydatków, omacicza i przymacicza oraz w przewlekłym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Z chwilą pojawienia się miesiączki bóle zazwyczaj ustępują lub stają się mniejsze. Bóle pojawiające się w drugim i trzecim dniu miesiączki są, zdaniem niektórych autorów (Halban), znamienne dla mięśniaków, jakkolwiek przy mięśniakach występować mogą bóle także po ukończeniu miesiączki. Bolesne skurcze macicy podczas miesiączki przemawiają za istnieniem przeszkody, utrudniającej odpływ krwi na zewnątrz (zwężenia kanału szyjki, tyłozgięcie i nadmierne przodozgięcie macicy, mięśniaki śródścicnne i podśluzowe).

Czytaj dalej

ETOLOGIA A SEKSUALNOŚĆ ZWIERZĄT CZĘŚĆ 2

Reakcje opiekuńcze człowieka względem dzieci mają złożone źródła. Wychowanie, wpływy kulturowe, zdolność rozumowania i przewidywania – oto niektóre potężne czynniki, które powodują, że dorosły człowiek wykazuje reakcje opiekuńcze wobec obcego dziecka, zwłaszcza, gdy jest ono zagrożone. Oprócz tych czynników działają jednak także mechanizmy prymitywne, które sprawiają, że dziecko wzbudza u człowieka dorosłego, a także u nieco starszych dzieci, określone uczucia sympatii. Mechanizmy te są wyzwalane między innymi przez łatwo zauważalne cechy dziecka: 1) stosunkowo dużą głowę 2) przeważającą w stosunku do twarzowej części czaszki jej część mózgową – z wypukłym, wysuniętym ku przodowi czołem 3) duże oczy, umieszczone poniżej połowy wysokości czaszki 4) stosunkowo krótkie, grube i niezdarne kończyny

Czytaj dalej

Oględziny jajników

Oględzin jajników królicy dokonujemy w 36-48 godzin po wstrzyknięciu moczu, po uprzednim jej zabiciu lub uśpieniu eterem, otwierając sobie dostęp do nich z boku tułowia cięciem przeprowadzonym w odległości 2-3 cm do przodu od mięśni kończyn tylnych i poniżej grupy mięśni kręgosłupowych. Próba ta jest równie pewna, jak odczyn Aschheima i Zor.deka, a trwa znacznie krócej.

Czytaj dalej

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh, tworząca jakby fałdy i pooddzielana miejscami przez komórki tekaluteinowe, które wciskają się od zewnątrz w postaci przegród i wypustek- Komórki tekaluteinowe powstają z części wewnętrznej osłonki pęcherzyka Graafa

Czytaj dalej

Grzeczność personelu

Zgłoszenie się najpóźniej po piątym dzwonku do pacjenta, w godzinach między 800 a 1600 (nie później jednak jak po godzinie)

Zgłoszenie się, bez względu na ilość dzwonków, w pozostałych godzinach Wysłuchanie skargi lub propozycji Wypowiedzenie wstępnej opinii na temat skargi lub propozycji Ostateczna odmowa przyjęcia zlecenia, jako nierealnego, zgodnie ze wstępną oceną

Czytaj dalej

Pierwotny rak jajowodu

Możliwe jest jednak łówcież przerzucenie się komórek rakowych z guza macierzystego do jajowodu za pośrednictwem naczyń chłonnych. Guz pierwotny bywa czasem usadowiony nie w obrębie części rodnych, ale w przewodzie pokarmowym. Ro: poznanie pierwotnego raka jajowodu nasuwa więc nieraz wątpliwości, ponieważ nie można wyłączyć nie wykrytego ogniska macierzystego w jakimś innym narządzie ustroju.

Pierwotny rak jajowodu, wychodzący ze ślurówki, występuje dość często obustronnie i to w przypadkach, w których stwierdza się niejednokrotnie przebyte zmiany zapalne, zwłaszcza zmiany gruźlicze w tym narządzie. Zdarza się on głównie u kobiet w latach przejściowych lub już po przekwitar.iu (45-55 rok życia) i to częściej u wieloiódek. Rozwija się przeważnie w bańce jajowodu, o wiele rzadziej w jego części przymacicznej.

Rak jajowodu ma postać brodawczakowatą (carcinoma papillomatosum) albo oczkowatą (carcinoma alneolare). Czytaj dalej

PARAPLEGIA

W reakcjach seksualnych przebiegających na zasadzie odruchu rdzeniowego wyróżnia się 5 składowych części łuku odruchowego, po których musi przebiegać pobudzenie, aby wywołać reakcję. Są to: receptor (najczęściej narządy płciowe), droga doprowadzająca (nerwy czuciowe), ośrodek (ośrodki seksualne w rdzeniu), droga odprowadzająca (nerwy wegetatywne) oraz efektor (narządy płciowe). Gdy na receptor zadziałają bodźce seksualne, powstające w nim pobudzenie elektryczne przesuwa

Czytaj dalej

LECZENIE GUZÓW JAJNIKA

Leczenie wszystkich guzów jajnikowych jest tylko chirurgiczne. Tłumaczy się to nie tylko niemożliwością odióżnienia nowotworów łagodnych od złośliwych na podstawie cech klinicznych, lecz również częstością, z jaką guzy te ulegają najrozmaitszym powikłaniom. Wyjątek stanowią tylko torbiele luteir.owe w ciąży powikłanej zaśnladcm groniastym, gdyż twory te w wielu przypadkach znikają po jego urodzeniu się albo usunięciu.’

Czytaj dalej

GRUPY BADANYCH MĘŻCZYZN – ROZWINIĘCIE

Druga grupa pacjentów obejmowała 164 osoby z zaburzeniami potencji. Większość z nich została z tego powodu skierowana do kliniki 31 Seksuologia biologiczna lub zgłosiła się dobrowolnie do badań. Pozostałe osoby badane – oprócz zaburzeń potencji – leczone były z powodu podstawowych schorzeń (epilepsja, narkolepsja). Na impotencję lub obniżoną potencję jako jedyny objaw (impotencja oligosymptomatyczna) cierpiały 53 osoby, 26 z nich miało znaczne zaburzenia potencji u pozostałych 27 osób z tej grupy zaburzenia potencji (jako jedyny objaw) występowały od dłuższego czasu (co najmniej jeden rok), lecz te osoby badane nia zgłosiły się wcześniej do lekarza. O oligosymptomatycznej impotencji mówimy wtedy, gdy osobnik nie ma trudności w pełnieniu obowiązków zawodowych, gdy nie przejmuje się nazbyt swą impotencją, nie próbuje kompensować swej dolegliwości, a przy tym nie czuje się pokrzywdzony.

Czytaj dalej

Wałek moczowo-płciowy

Wałek moczowo-płciowy przebiega zrazu równolegle do kręgosłupa, później jednak, po przesunięciu jego górnego odcinka na zewnątrz przez rozwijające się nadnercze, przybiera kierunek skośny ku dołowi i ku wewnątrz. W miejscu odpowiadającym końcowi zgrubienia wytworzonego fałdu płciowego (plica genitalis), a więc na wysokości 4 odcinka lędźwiowego, fałdy pranercza obu stron ciała zarodka zbliżają się znacznie do siebie i stykają tworząc w linii środkowej wspólny przewód płciowy (tractus genitalis), po czym zdążają już jako jeden twór na dno jamy ciała.

Czytaj dalej