Auto leasing – korzystna forma finansowania BMW


Leasing stał się bardzo popularną metodą finansowania przedsiębiorstw. Od wielu lat prym wśród przedmiotów leasingu wiodą samochody. Auto w leasingu jest świetnym rozwiązaniem, by spełnić swoje marzenie o posiadaniu BMW.

Co można wziąć w leasing?


Przedmiotem umowy leasingu mogą być następujące składniki lub prawa majątkowe:
1) środki trwałe podlegające amortyzacji,
2) wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji,
3) grunty.
Przepisy dotyczące leasingu odnoszą się do pojęć zdefiniowanych w innych przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Przepisy te określają zarówno składniki majątkowe podlegające amortyzacji i jej niepodlegające.
Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność albo współwłasność, nabyte albo wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
inne przedmioty.

Kto może wziąć auto w leasing?


Powszechnie stosowana terminologia w odniesieniu do stron umowy leasingu tj. „leasingodawca” oraz „leasingobiorca” ma charakter potoczny. Aktualnie obowiązujące regulacje profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju działalnością. Nie jest jednak wykluczone, aby finansującym był podmiot inny niż firma leasingowa. Korzystający (leasingobiorca) – jest to podmiot, który korzysta z przedmiotu leasingu na podstawie umowy leasingu w zamian, za co uiszcza opłaty leasingowe na rzecz finansującego.
Korzystającym może być zarówno przedsiębiorca (osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe) jak i osoby indywidualne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku tych ostatnich, dostępną formą w zasadzie jest wyłącznie leasing operacyjny. Trudno sobie wyobrazić leasing finansowy z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej, skoro celem tego rodzaju leasingu jest przeniesie-nie prawa amortyzacji na korzystającego. Leasing jest skierowany przede wszystkim dla przedsiębiorców.

Related Post